ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezető

A Sagemcom Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 16/a), mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban (http://sagemcom.hu/adatvedelem) és a hatályos jogszabályokban meghatározott irányelveknek és elvárásoknak.

A Sagemcom Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A Sagemcom Magyarország Kft. elkötelezett felhasználói és ügyfelei személyes adatainak védelmében, ezért az adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei az alábbi hatályos jogszabályokkal vannak összhangban:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban: „Avtv.”, vagy „adatvédelmi törvény”);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Sagemcom Magyarország Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.
Telefon: (+36) 1 399 1020
E-mail: info@sagemcom.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01 - 09 - 077688
Adószám: 10568723 - 2 - 51

Adatkezelési alapelvek


Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Sagemcom Magyarország Kft. szolgáltatásainak adatkezelései alapvetően egy típusba sorolhatók: a honlap látogatói adatainak kezelése történik az Ekertv. felhatalmazása alapján.

A Sagemcom.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a Sagemcom Magyarország Kft. a honlap működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím.
Az adatkezelés időtartama: 12 hónap
A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a Sagemcom Magyarország Kft. nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/analytics/hu-HU/.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Sagemcom Magyarország Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az érintettek számára hozzáférhető
b) hitelesítése, hitelessége és változatlansága biztosított
c) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
A Sagemcom Magyarország Kft. minden olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekről gondoskodik, amely az adatkezelés biztonságának védelmét vagy a jelentkező kockázatok elkerülését szolgálja.
A Sagemcom Magyarország Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, hozzá tudjon férni a kívánt információhoz.

A Sagemcom Magyarország Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
A Sagemcom Magyarország Kft. az általa kezelt adatok közül csupán a honlap látogatói adatait továbbítja a Google Analytics felé kiértékelés céljából, a hírlevélre feliratkozott felhasználók semmilyen adatát nem továbbítja illetve adja át harmadik félnek.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztoshoz lehet fordulni:
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu

További adatkezelési tájékoztatók:

Adatkezelési tájékoztató – kapcsolattartói adatok kezelése